Ochrana osobních údajů

SANETO spol. s r.o.
Tísek 269,
743 01 Tísek,
IČO: 07750765

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem SANETO spol. s r. o., Tísek 269, 74301 Tísek (dále jen „správce“) pro:

1.   marketingové účely správce, tj. zejména nabízení zboží a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, zboží, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění.

2.   účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti.

3. uzavírání kupní smlouvy při zakoupení kurzu či konzultace.

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 5 let ode dne jeho udělení.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem, zejména pak prostřednictvím

Smartselling, a.s. se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372 / DIČ: CZ29210372

FAPI Business s.r.o., Kampelíkova 35/20, 602 00 Brno, IČO: 07671563 / DIČ: CZ07671563

Reservio CZ, s.r.o., Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO 08394601

Zákazník má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů).

Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.