Všeobecné obchodní podmínky

SANETO spol. s r.o.
Tísek 269,
743 01 Tísek,
IČO: 07750765

pro poskytování služeb prostřednictvím on-line objednávkového portálu umístěného na internetové adrese www.uctujchytre.online.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro služby z internetového portálu www.uctujchytre.online prostřednictvím webového rozhraní (dále rovněž jen „webové rozhraní portálu“), provozovaném firmou SANETO spol. s r.o., Tísek 269, 743 01 Tísek, IČO: 07750765, dále také jen „Prodávající“). Firma je plátce DPH.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Kupující podpisem objednávky služby (dále také jen „ Smlouvy o dílo“) současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

1.3. Ustanovení odchylek od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo. Odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva uzavřená prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webu Prodávajícího.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v aktuálním znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. V případě, že osoba, která má v úmyslu objednat službu od Prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti, neuplatňuje se ochrana spotřebitele podle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní ustanovení o odstoupení od smlouvy.

1.7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat.

2. Vymezení pojmů

2.1. Smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy jsou smlouvy spotřebitelské, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně jako Kupující spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

2.2. Prodávajícím je firma SANETO spol. s r.o., Tísek 269, 743 01 Tísek, IČO: 07750765.

2.3. Zákazníkem je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.4. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce www.uctujchytre.online může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání služby (dále vždy jen „služba“).

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služby jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem/mailem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

3.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné smlouvy kupní, o dílo případně jiné smlouvy uzavřené s Prodávajícím (včetně obchodních podmínek).

3.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Prodej zboží

4.1 Smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží, které Prodávající dodává v rámci předmětu svého podnikání, a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít, přijmout jej do svého vlastnictví a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

4.2 K uzavření Smlouvy dochází buď uzavřením písemné smlouvy podepsané oběma smluvními stranami, nebo přijetím nabídky Prodávajícího ze strany Kupujícího.

4.3 Prodávající je svou nabídkou vázán po dobu 14 dnů od data, kdy byla nabídka odeslána Kupujícímu, není-li v nabídce výslovně uvedeno jinak. Prodávající vylučuje při uzavírání Smlouvy aplikaci věty první ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tedy vylučuje přijetí nabídky ze strany Kupujícího s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky.

4.4 Nabídka Prodávajícího na uzavření Smlouvy je vždy odvolatelná a lze ji odvolat, pokud odvolání dojde Kupujícímu před doručením přijetí nabídky Prodávajícímu.

5. Objednávka a kupní smlouvy

5.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam služeb nabízených Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivé nabízené služby. Nabídka prodeje služeb a ceny těchto služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít smlouvu o dílo za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít smlouvu o dílo ohledně této služby. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do další aktualizace nabídky.

5.2. Pro objednání služby vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávané službě (objednanou službu si vybere kupující ve webovém rozhraní obchodu v objednávkové části „Objednávka“.
• dále povinné údaje k vyplnění jako Jméno a příjmení, Kontaktní telefon, Email, Stát a nepovinný údaj o názvu firmy.

5.3. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupující povinen zkontrolovat a správnost údajů, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „E-mail“).

5.4. Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně emailem či telefonicky).

5.5. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká podepsání kupní smlouvy (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

5.6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o dílo (včetně obchodních podmínek).

5.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

5.8. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu služby uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek. Služba je podle volby Kupujícího poskytována on-line v případě kurzu či mentoringu po jeho přihlášení do členské sekce nebo v případě přihlášení na konzultaci pomocí videohovoru. A to z odkazu „Vstup pro klienty“ kde nejprve musí vždy zadat svůj email, který je použit a zadán klientem. Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu služby uvedenou v objednávce.

5.9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny služby, není Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu službu za zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle bodu 4.7 těchto obchodních podmínek.

5.10. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u služby již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

6. Dodací a dopravní podmínky

6.1. V případě platby převodem na účet Prodávajícího je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je uveden na zaslané faktuře. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6.2. Případné slevy z ceny služby poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.3. Pokud Kupující požaduje vystavení daňového dokladu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy, kontaktuje Prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty. Daňový doklad - fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

6.4. Dodáním služby podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik podepsání objednávkové služby a aktivace služby Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí služby Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat službu ze strany Prodávajícího.

6.5. Prodávající splní svou povinnost vyplývající z kupní smlouvy ohledně poskytování služby tím, že mu v rozhraní jeho uživatelského účtu umožní přístup do členské sekce, poskytne konzultaci nebo danou službu.

7. Platební podmínky

7.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za službu Prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

- převod na bankovní účet Prodávajícího
- pomocí poskytovatele platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s.,
- pomocí poskytovatele platební brány Stripe

Platba kartou
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate či Stripe zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.
 
Platba bankovním převodem
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate či Stripe vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.
Kontakty
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

7.2. Způsob platby uvede Kupující v objednávce.

7.3. Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

8. Opakované platby

8.1. Opakovaná kvartální, půlroční či roční platba

V případě, že předmětem koupě je online platforma "ÚČTUJ CHYTŘE a PODNIKEJ ONLINE", využívá prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 90, 180 či 365 dní (počínaje datem otevření platformy) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to do doby pokud nedojde k zaplacení celé částky za tento online kurzu. 

8.2. Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o fixní výši pravidelného poplatku i způsobu, jak je možné odstoupit od online platformy a zastavit tak opakované strhávání plateb. Zároveň vždy 7 dnů před automatickým stržením platby je kupující o této skutečnosti upozorněn na e-mail uvedený v objednávce, spolu s jasnou informací, jak může kupující opakované platby zrušit. 

8.3. Ukončení členství v platformě a zrušení automatické platby

Své členství v členské sekci online platformě ÚČTUJ CHYTŘE a PODNIKEJ ONLINE může kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese info@saneto.cz. Ukončením členství v členské sekci je pravidelná platba zrušena a poplatek nebude nadále z platební karty strháván. Ukončením členství v členské sekci se kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) nenávratně deaktivován.

9. Odstoupení od kupní smlouvy

9.1. Od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, může Kupující odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Do uplynutí této lhůty nebude Kupujícímu služba poskytnuta, ledaže o to Kupující výslovně požádá. Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a Prodávající již s plněním na základě výslovné žádosti Kupujícího započal před uplynutím lhůty pro odstoupení, uhradí Prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

9.2 V případě, že Kupující zakoupí službu formou online kurzu, do kterého jsou mu zřízeny přístupy a on se do kurzu přihlásí, nelze v tomto případě vrátit peněžní prostředky, do tohoto kurzu vložené.

9.3. Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Kupující poskytl.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů : jméno a příjmení, identifikační číslo, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícím.

10.3. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob zprostředkujících službu nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

10.4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení.

10.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

10.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.7. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.3.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

11. Doručování

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2. Zpráva je doručena:
• v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
• v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. Reklamační podmínky a garance vrácení peněz

12.1 V případě nespokojenosti s poskytovanými produkty či službami, lze do 14 dnů od zakoupení produktu či služby odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz.

12.2 Garance je obecně zajištěná u všech produktů, které mají povahu vzdělávání.

12.3 Žádost o Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na office@saneto.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

12.4 Peníze Vám budou vráceny na bankovní účet, který uvedete v emailu při potvrzení přijetí Opravného daňového dokladu k faktuře za produkt, od kterého odstupujete, a to do 30 dnů od doručení emailu žádostí o Odstoupení smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu.

12.5 Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu. Podmínkou je žádost o odstoupení od smlouvy v souladu s těmito Podmínkami.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Prodávající poskytuje službu v rozsahu a prostřednictvím osob uvedených v popisu služby. Prodávající v žádném případě neodpovídá za to, že po využití jím poskytované služby získá Kupující finanční prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany Kupujícího nebo třetích osob.

13.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.3. Prodávající je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.4. Obsah webových stránek Prodávajícího, včetně těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem. Obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat videa, fotografie a texty umístěné na webových stránkách. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

13.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.6. Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.7. Webové rozhraní Prodávajícího používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“) a FacebookCustomAudiences, poskytovanou společností Facebook, Inc (dále jen „Facebook“). Služba Google Analytics a FacebookCustomAudiences používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a dalších návštěvníků webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a dalšími návštěvníky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google a Facebook přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google a Facebook budou užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google a Facebook můžou také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google nebo Facebook. Google a Facebook nebudou spojovat IP adresu Kupujícího a dalších návštěvníků s jakýmikoli jinými daty, která mají k dispozici. Kupující a další návštěvníci webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a další návštěvníci se zpracováváním údajů o nich společnosmi Google a Facebook, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

13.8. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

13.9. Kontaktní údaje prodávajícího : adresa pro doručování SANETO spol. s r.o., Tísek 269, 743 01 Tísek, adresa elektronické pošty Prodávajícího – info@saneto.cz, telefon +420 602727450.

13.10. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2021